Klauzula RODO

Informacja na temat Pani/Pana danych osobowych (dotyczy osób fizycznych):
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Renata GOY Renner Nieruchomości, NIP 899-132-60-13,
Z siedzibą: 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 34/7
Tel/mail: 512-431-430, biuro@renner.com.pl


 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

Cel przetwarzania 
  Podstawa przetwarzania
Okres przechowywania danych
Prawidłowe wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie.
art. 6 ust.1 lit. b RODO
Przez okres obowiązywania umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
art. 6 ust.1 lit. f  RODO 
Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia- art. 118 KC, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata).
W celu rozliczeń podatkowych.
art. 6 ust.1 lit. c RODO 
Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora ( podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku- art. 70 Ordynacji Podatkowej).
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub, w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne- art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W przypadku wyrażenia zgody- w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora.
art. 6 ust. 1 lit. a  RODO
 Do czasu wycofania zgody.

Mamy prawo przetwarzania Pani/Pana danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania (wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych daną kategorią świadczeń –Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszego biura, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną Pani/Panu tylko te oferty, które faktycznie mogą Panią/Pana zainteresować.
Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wysyłki informacji o działalności i usługach biura.